Ratunek

Polkomtel Sp. z o.o.

Health & Fitness

com.pagasolutions.emergencycall_pl

Wypadek, zaginięcie w górach lub jesteś świadkiem wypadku nad wodą:- czy wiesz gdzie jesteś?- czy wiesz gdzie zadzwonić i czy znasz numer do służb ratunkowych?Od dzisiaj w takiej sytuacji wystarczy użyć aplikacji Ratunek, która w trakcie zgłoszenia wypadku podaje dokładną lokalizację osoby dzwoniącej. Dzięki zastosowaniu aplikacji Ratunek, ratownicy będą wiedzieć gdzie udać się z pomocą, udzielą jej szybciej i skuteczniej! Najważniejsze funkcje aplikacji Ratunek:- wzywanie pomocy (zgłoszenie wypadku) – poprzez kontakt telefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich, oraz nad wodą czyli GOPR, TOPR, WOPR i MOPR. W trakcie wzywania pomocy aplikacja automatycznie wybiera zintegrowany z nią numer ratunkowy w górach 601 100 300 lub nad wodą 601 100 100, łączy się z właściwą Służbą Ratowniczą,- lokalizacja osoby potrzebującej pomocy – automatyczne wysłanie informacji z dokładną lokalizacją (do 3 m) osoby dzwoniącej do wybranej Służby Ratowniczej. Wysłanie lokalizacji następuje poprzez SMS w trakcie rozmowy telefonicznej.Aplikacja Ratunek jest jedyną zaaprobowaną i dołączoną do systemu powiadamiania o zgłoszeniu wypadku używanego przez Ochotnicze Służby Ratownicze.Accident loss, in the mountains or you witness an accident on the water:- Do you know where you are?- If you know where to call and if you know the number for emergency services?From today, in this situation, just use the application resource, which in the course of accident notification shall state the exact location of the caller.By using the application resource, rescuers will know where to go to help, give her more quickly and efficiently!Key features of the application Rescue:- Summoning assistance (accident report) - via telephone with emergency services operating in Poland, in mountainous regions, and over the water or Mountain Rescue, TOPR WOPR and MOPR. During the emergency call, the application automatically selects integrated with her in the mountains emergency number 601 100 300 or water 601 100 100, connecting to the correct Rescue Service,- Localization of people in need - automatically send the information with the exact location (up to 3 m) of the caller to the selected Rescue Service. Location Dispatch occurs through SMS during a call.Rescue application is the only one endorsed and supplied with the notification system used by accident notification Volunteer Rescue Services.rider
ro idle poring
ro idle poring
robot fighting 2
robot fighting 2
roll the ball

Alphabetical

Genres