Moje Dziecko z eDziecko.pl

AGORA SA

Parenting

pl.agora.mojedziecko

Rodzice świadomi, więc spokojniTa idea przyświeca aplikacji Moje Dziecko (eDziecko.pl). Chcemy wspierać rodziców w opiece nad niemowlakiem. Pierwszy rok życia dziecka to czas pełen wzruszeń, radości, ale także niepokojów. Chcemy, żebyście przez te pierwsze 12 miesięcy głównie cieszyli się rodzicielstwem, bo rzetelną i praktyczną wiedzę o niemowlaku macie pod ręką! Rodzice malutkich dzieci bywają zagubieni z powodu natłoku informacji i porad dot. rodzicielstwa, dlatego zależało nam, żeby aplikacja Moje Dziecko dawała im wsparcie oraz praktyczną i rzetelną wiedzę. Opiekunem merytorycznym aplikacji Moje dziecko jest pediatra i mama dwójki dzieci, Ewa Miśko-Wąsowska.Aplikacja została podzielona na wygodne w użyciu moduły: Rozwój, Dieta, Pielęgnacja oraz wzbogacona o funkcjonalność Siatki centylowe.RozwójW tym module pokazujemy rodzicowi, jak przebiega rozwój jego dziecka miesiąc po miesiącu. Co może umieć 5-miesięczne niemowlę? Jak komunikuje się ze światem? Jak wspierać jego rozwój, a czego na pewno nie robić? Odpowiadamy na wszystkie pytania, na każdym etapie rozwoju malucha.DietaKarmienie dziecka to kolejny niezwykle ważny obszar dla każdego rodzica. Wątpliwości dotyczą zarówno karmienia piersią, butelką czy rozszerzania diety. Dostarczymy rzetelną i pełną wiedzę w tym zakresie. I garść przepisów na smakołyki!PielęgnacjaSkóra maleństwa jest delikatna i wrażliwa, w związku z tym rodzice mają mnóstwo pytań o to, jak o nią dbać. Wybraliśmy (prawie) wszystkie rodzicielskie bolączki związane z kąpaniem, przewijaniem, pierwszym spacerem i podsunęliśmy proste oraz dobre patenty.Siatki centyloweDzięki tej funkcjonalności w prosty w wygodny sposób rodzic może obserwować postępy rozwoju swojego dziecka na Siatkach centylowych. Wyniki pomiarów będą dostępne zarówno w formie wykresu (wagi i wzrostu) oraz listy ze wszystkimi pomiarami dziecka.Momenty, czyli zachowuj najpiękniejsze i niezwykłe chwile z życia dziecka na zdjęciach i w swoich wspomnieniach.Momenty są ułożone chronologicznie. Co jeszcze lepiej oddaje, jak Twoje dziecko rośnie i rozwija się z miesiąca na miesiąc. A Tobie pozwoli umieścić rodzicielską podróż w czasie.Zdjęcia wraz ze wspomnieniami możesz przechowywać w praktycznych Albumach: Kuchnia, Zabawa, Podróż, Sen, Sukcesy oraz tworzyć własne Albumy.Pojedyncze Momenty oraz całe Albumy możesz udostępniać gronu najbliższych osób drogą mailową.Porada lekarska. Razem z pediatrą, Ewą Miśko-Wąsowską, stworzyliśmy unikalny przewodnik po najbardziej powszechnych objawach chorobowych wieku niemowlęcego. Po wybraniu objawu choroby rodzic dowiaduje się, jak postępować z dzieckiem i co może być przyczyną objawu. Postaramy się Wam pomóc w tych najbardziej stresujących sytuacjach.Zawsze bliskoAplikacja Moje Dziecko jest w stałym kontakcie z użytkownikiem dzięki spersonalizowanym Powiadomieniom.Zawsze dostępnaAplikacja Moje Dziecko działa także w trybie offline. Gdy jesteś poza siecią internetową informuje Cię o ważnych sprawach związanych z ciążą.Prezentowane w aplikacji Moja Dziecko treści, w tym treści pochodzące od specjalistów z zakresu medycyny mają charakter edukacyjny i nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Niezależnie od zapoznania się z tymi treściami, sugerujemy bezpośrednią konsultację z lekarzem.Dziękujemy za wszystkie Wasze komentarze i oceny, które pozwalają nam ulepszyć aplikację.The parents aware so calmThe idea behind the application My Child (eDziecko.pl). We want to support parents in the care of an infant. The first year of a child's life is a time full of emotion, joy, but also of unrest. We want you for the first 12 months mainly enjoyed parenthood, because reliable and practical knowledge of niemowlaku you have at hand! Parents tiny children to be lost because of the sheer volume of information and advice concerning. Parenting, which is why we were keen to application My child gave them support and practical and reliable knowledge. Supervisor of content applications My child is a pediatrician and mother of two children, Eve Miśko-Wąsowska.The application is divided into convenient-to-use modules: Development, Diet, Beauty and enriched with functional nets percentile.DevelopmentIn this module we show the parent how the development of the child's month after month. What might be able to 5-month-old baby? How to communicate with the world? How to support its development and what definitely does not do? We answer all the questions at each stage of child development.DietFeeding your baby is another extremely important area for each parent. Such doubts refer both breastfeeding, bottle or expanding diet. We will provide reliable and comprehensive knowledge in this field. And a handful of recipes for treats!CareBaby's skin is delicate and sensitive, therefore, parents have lots of questions about how to care for her. We chose (almost) all parental ills associated with bathing, scrolling, the first walk and podsunęliśmy simple and good patents.Centile chartsThanks to this functionality in a simple convenient way parents can follow the progress of the development of your child on meshes percentile. The measurement results will be available both in the form of a chart (weight and height), and a list of all measurements of the child.Moments, which keep the most beautiful and extraordinary moments of the child's life in photographs and in his memoirs.Moments are arranged chronologically. What better reflect how your child grows and develops from month to month. And you will put a parental journey back in time.Photos with memories you can keep the practical Albums,: Food, Fun, Travel, Sleep, successes and create your own albums.Single moments and entire albums to share your circle of loved ones via e-mail.Medical advice. Together with the pediatrician, Ewa Miśko-Wasowska, we have created a unique guide to the most common symptoms of the disease in infancy. After selecting a symptom of a parent learns how to deal with the child and what may be the symptom. We will try to help you in the most stressful situations.Always closeApplications My Child is in constant contact with the user through personalized notifications.Always availableMy Child application also works offline. When you are outside the network website informs you about important matters related to pregnancy.Presented in the application My child content, including content originating from specialists in the field of medicine they are educational in nature and can not replace direct contact with your doctor. Regardless of familiarize yourself with the content, we suggest that you direct consultation with a doctor.Thank you for all your comments and ratings that allow us to improve the application.minesweeper
mobile legends
mobile legends
mobile legends
mobile legends
Mobile Legends
mobile legends
monster legends
monster legends
Monster legends
monster legends rpg
my talking tom
my talking tom
my talking tom

Alphabetical

Genres